Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÖDÜNÇ ALINAN KİTAP VE METARYALLERİN YIPRATILMASI VEYA KAYBI

Kütüphane dışına izinsiz kitap veya herhangi bir materyal çıkaran, buna teşebbüs eden yahut kütüphanedeki materyal veya kitaplara zarar veren öğrencilere olayın nitelik ve ağırlığına göre “Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır. Bununla ilgili soruşturma ve cezalandırma, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

           Yıpratılan veya kaybedilen materyalin temininin mümkün olmadığının belgelenmesi durumunda materyalin “Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir.Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan temin edilir. Yurt dışı materyal temininde 2 ay, yurt içi materyal temininde ise 15 gün süre tanınır.